வாயு சேனா

Flt Lt கம்பம்பட்டி நச்சிகேட்டா, வாயுசேனா

May 30, 2019

Flt Lt கம்பம்பட்டி நச்சிகேட்டா, வாயுசேனா கார்கில் போரானது இந்திய படைகளால் போரிடப்பட்ட கடினமான போர்களில் ஒன்று. அதனாலோ என்னவோ கார்கில் போர் சூழ்நிலையை பின்புலமாக்கொண்ட வீரமிக்க, மனதைரியமிக்க கதைகள் அனைத்தும் வல்லமைத்தன்மையோடு இருக்கின்றன. பல வீர நாயகர்களை இப்படிப்ட்ட போர்கள் உருவாக்கியிருக்கின்றன. அவர்களை நினைவுகூறும்பொழுது அவர்களின் சில பெயர்கள் வரலாற்றுப்பக்கங்களில் தொலைந்திருப்பதை நம்மால் காணமுடியும்.இப்படி மறக்கப்பட்ட, புகழ்பாடமறந்த இந்தியப்போர் வீரனின் கதை இது.லெப். கம்பம்பட்டி நச்சிகேட்டாவின் வெற்றிக் கதை. விமான செயலிழப்புக்குப்பிறகு எதிரிகளின் எல்லைப்பகுதியில் இருந்து […]

Read More